Lydoptagelser af forklaringer i straffesager

Justitsminister Brian Mikkelsen modtog fredag en betænkning fra Strafferetsplejeudvalget vedrørende lydoptagelse af forklaringer i straffesager.

På baggrund af en gennemgang af de eksisterende regler og evalueringen af en forsøgsordning med lydoptagelse af forklaringer i straffesager har udvalget foreslået nye regler på området.

Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

– Jeg er meget glad for at have modtaget udvalgets betænkning, som indeholder forslag til nye regler om bl.a. lyd- eller billedoptagelse af forklaringer i straffesager. En sådan mulighed for optagelse af forklaringer vil kunne lette processen i mange straffesager, siger justitsminister Brian Mikkelsen og fortsætter:

– Udvalgets betænkning vil nu blive sendt i høring, og jeg vil herefter i lyset af høringssvarene tage stilling til udformningen af et lovforslag.

Strafferetsplejeudvalget foreslår en modernisering af reglerne om protokollering af indenretlige forklaringer i straffesager baseret på anvendelse af digital lydoptagelse.

Strafferetsplejeudvalget har på baggrund af en gennemgang af retsplejelovens regler om protokollering mv. og evalueringen af et gennemført forsøg med lydoptagelse af forklaringer i straffesager fundet, at der vil være væsentlige fordele forbundet med at indføre en almindelig ordning med lydoptagelse af forklaringer afgivet under retsmøder i straffesager.
Udvalget vurderer, at man med anvendelse af lydoptagelse af forklaringer kan opnå væsentlige forbedringer med hensyn til vilkårene for retsledelse og med hensyn til retsmødets naturlige forløb. Det vil samtidig medføre en betydelig lettelse af processen og arbejdet med efterbehandling af retsbøger mv. i de tilfælde, hvor der ikke er behov for en skriftlig gengivelse af forklaringen. Lydoptagelse af forklaringer indebærer endvidere en autentisk, entydig og sikker metode til at registrere forklaringer. Man vil, så længe optagelsen opbevares, altid kunne gå tilbage og konstatere, hvad der på et givent tidspunkt faktisk blev sagt.

Udvalget foreslår, at der som udgangspunkt skal ske lydoptagelse af forklaringer, der er afgivet i byretten under hovedforhandlinger, i tilståelsessager eller i sager om tiltalefrafald. Forklaringer afgivet i andre retsmøder vil efter forslaget kunne lydoptages, hvis retten bestemmer det. Udvalget lægger op til en fleksibel ordning, hvor retten kan vælge lydoptagelse ved hovedforhandling fra og vælge lydoptagelse ved andre retsmøder til – alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt. Er der videooptageudstyr til rådighed, skal retten endvidere kunne vælge i stedet for blot lydoptagelse at foretage samtidig optagelse af billede og lyd (video).

I de tilfælde, hvor der sker lyd- eller videooptagelse af forklaringer, optages indholdet af forklaringen efter udvalgets forslag som udgangspunkt ikke i retsbogen, og forklaringerne gengives som udgangspunkt heller ikke i dommen. Forklaringer vil dog blive optaget i retsbogen, hvis (1) retten bestemmer det, (2) sigtede, tiltalte, forsvareren eller anklagemyndigheden anmoder om det, (3) dommen ankes, eller et spørgsmål i sagen indbringes for højere ret, eller (4) der gives aktindsigt i medfør af retsplejelovens § 41 d (om retlig interesse) i indførelser i retsbogen vedrørende en forklaring. Der tages på den måde højde for det behov for skriftlig gengivelse af forklaringer, der fortsat vil være i en række tilfælde.

Udvalget foreslår endvidere regler for parternes og andres adgang til at se eller høre optagelser af forklaringer i straffesager og eventuelt mod betaling at få en afskrift af forklaringerne.

Strafferetsplejeudvalget foreslår også, at der fastsættes en fælles regel for alle retsmøder i straffeprocessen, hvorefter det væsentligste indhold af afgivne forklaringer skal gengives i de tilfælde, hvor en forklaring efter forslaget skal optages i retsbogen.

Udvalget foreslår endelig, at den ordning med lydoptagelse af rettens gengivelse af en forklaring (diktatoptagelse), der er indgået i forsøget med lydoptagelse ved en række byretter, videreføres som en generel ordning som supplement til den foreslåede ordning med lydoptagelse af forklaringer i straffesager. Ved diktatoptagelse dikterer rettens formand forklaringen i retsmødet.

Betænkningen er sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer mv. Høringsfristen udløber den 12. februar 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Tidligere drabsmistænkt er imod fakkeloptog
Next post Kroejer på Djursland sender nødråb: vi må snart lukke og slukke