Reglerne for indsamlinger skal gennemgås

Justitsminister Lars Barfoed vil nedsætte nyt udvalg, som skal gennemgå reglerne for offentlige indsamlinger.

Et udvalg under Justitsministeriet får til opgave at gennemgå reglerne om offentlige indsamlinger i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen samt vurdere behovet for ændringer af disse regler.

De gældende regler om offentlige indsamlinger stammer tilbage fra 1972.

– Der er behov for at lade et udvalg gennemgå reglerne for offentlig indsamling grundigt. Dels har foreninger og organisationer de senere år gjort opmærksom på, at de finder reglerne utidssvarende. Dels er der siden 1972 sket en voldsom udvikling i den måde, som organisationer og foreninger samler ind på, siger justitsminister Lars Barfoed.

Han peger blandt andet på, at indsamlingsloven i dag forbyder indsamling ved telefonisk henvendelse, mens loven ikke indeholder særlige regler om indsamlinger, der foregår via internettet eller ved brug af sms-tjenester.

Desuden er flere af de foreninger, som – i medfør af undtagelsesbestemmelsen i indsamlingsloven – har ret til at gennemføre gade- og husindsamling, ophørt med at eksistere eller har i årevis ikke gjort brug af deres særlige indsamlingsret.

Formand for udvalget bliver advokat Sys Rovsing, formand for Det Indsamlingsetiske Nævn, og tidligere formand for Advokatrådet.

Udvalget vil desuden blive sammensat af repræsentanter udpeget efter indstilling fra Isobro, Forbrugerrådet, KL, Dansk Erhverv samt en række offentlige myndigheder.

Udvalget skal så vidt muligt at afslutte sit arbejde i 1. halvdel af 2011.

Baggrund
De gældende regler om offentlige indsamlinger findes i indsamlingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006 om offentlige indsam¬linger og pyramidespil, som trådte i kraft den 1. januar 1972.

Loven afløste indsamlingsloven fra 1934 og havde som hovedformål at skabe en friere adgang til at iværksætte offentlige indsamlinger. Loven medførte, at kravet om, at offentlige indsamlinger som hovedregel kun kunne finde sted efter forudgående tilladelse fra justitsministeren, politiet eller i visse tilfælde amtmanden, blev afløst af en anmeldelsespligt.

Med indsamlingsloven indførtes der også et generelt forbud mod såkaldt offentlig gade- og husindsamling ved personlig eller telefonisk henvendelse, jf. indsamlingslovens § 2.

Da forbuddet ville få mærkbare følger for de foreninger eller organisatio¬ner, som gennem en længere årrække forud for lovens ikrafttræden i 1972 havde oppebåret en betydelig del af deres indtægter ved regelmæs¬sig gade- og husindsamling, blev der vedtaget en begrænset undtagelse fra forbuddet. Undtagelsen indebærer, at de pågældende foreninger mv. har kunnet fortsætte med at afholde gade- og husindsamling én gang år¬ligt til samme formål og i samme udstrækning som hidtil.

I de senere år er der fra flere sider blevet peget på, at reglerne i indsam¬lingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen på flere punkter ikke er tidssvarende og hen¬sigtsmæssige.

Indsamlingsloven forbyder eksempelvis indsamling ved telefonisk henvendelse, men loven indeholder ingen særlige regler om indsamlinger, der foregår via internettet eller ved brug af sms-tjenester.

Der er endvidere blevet peget på, at flere af de foreninger, som i medfør af undtagelsesbestemmelsen i indsamlingsloven, har ret til at gennemføre gade- og husindsamling, enten er ophørt med at eksistere eller i årevis ikke har gjort brug af deres særlige indsamlingsret. Samtidig har en række foreninger og organisationer, der er etableret efter 1972 – trods et stærkt ønske derom – ikke inden for rammerne af de gældende regler kunnet opnå tilladelse til at gennemføre gade- og husindsamling.

Flere af de foreninger, der kan foretage gade- og husindsamling, har des¬uden anført, at de vilkår, som i visse tilfælde kan være knyttet til ind¬samlingsretten, er utidssvarende og besværlige.

Herudover er der over for Justitsministeriet rejst spørgsmål om lovlighe¬den af såkaldt gadehvervning.

Udvalget skal gennemgå reglerne om offentlige indsamlinger i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen og vurdere behovet for ændringer af disse regler.

Udvalget skal i den forbindelse generelt overveje og vurde¬re, hvordan de fremtidige rammer for offentlige indsamlinger til velgø¬rende formål bør udformes, således at der opnås den rette balance mellem på den ene side hensynet til de indsamlende organisationers interesse i at have de bedst mulige indsamlingsvilkår, og på den anden side hensynet til, at de ulemper for befolkningen, der kan være forbundet med visse former for indsamling, mindskes mest muligt.

Advokat Sys Rovsing, som tidligere har været formand for Advokatrådet, og som aktuelt er formand for Det Indsamlingsetiske Nævn, bliver udvalgets formand. Udvalget vil i øvrigt blive sammensat af repræsentanter udpeget efter indstilling fra Isobro, Forbrugerrådet, KL, Dansk Erhverv samt en række offentlige myndigheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Danske partiers hjemmesider bliver ikke brugt
Next post Kvinder håndterer fødslen bedre efter fødselsforberedelse