Slagsmålet om Bilka i Horsens er slut

Højesteret afsagde i går dom i den 12 år lange strid om Bilka i Horsens. Højesteret slår fast, at Vejle Amts regionplantillæg, der muliggjorde en såkaldt retlig lovliggørelse af det ellers ulovlige lavprisvarehus, er i overensstemmelse med loven.

Der er nu sat punktum i en af dansk planlovgivnings mest principielle, mest politiske og mest betydningsfulde sager. De Samvirkende Købmænd startede sagen i 1999 i Naturklagenævnet, og Bilka i Horsens blev i 2004 af Højesteret erklæret for ulovligt – både hvad angår byg-geriet og anvendelsen. Varehuset blev derefter retlig lovliggjort i 2005 ved en højst mærk-værdig politisk manøvre, hvor Vejle Amt fik godkendt et nyt regionplantillæg. DSK mente ikke, at Horsens Kommune havde en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at tillade endnu et varehus og indbragte Vejle Amts regionplantillæg for Naturklagenævnet og Lands-retten. I går afgjorde Højesteret, at Horsens Kommune havde en særlig planlægnings-mæssig begrundelse, da kommunen gav tilladelse til et Bilka-varehus.

Højesteret har afgjprt, at Bilka i Horsens får lov til at blive stående. Foto: Thomas B. Petersen (Licensed under: CC- BY-NC-SA 2.0)

– Vi er naturligvis ærgerlige over Højesterets dom. Lovens intention er jo at sikre en hensigtsmæssig butiksudvikling i hele landet, og vi havde håbet, at dommen ville under-strege, at en sådan lov ikke kan gradbøjes på grund af kommunale særinteresser, siger John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd.

– Sagen har været meget dyr og langstrakt, men den har alligevel været det hele værd. Den har nemlig betydet, at vi i dag har en bedre planlovgivning, der forhindrer lignende sager i at opstå. Jeg håber også, at sagen kan bruges konstruktivt til at sætte fokus på, at planloven skal sikre en bæredygtig udvikling af byer og detailhandel. Vi skal bruge de internationale erfaringer, der viser, at man nu går væk fra at bygge flere hypermarkeder og i stedet satser på lokale variationer og styrker udviklingen i bymidterne. Det vil være en sejr for alle, siger John Wagner.

Sagens forløb
DSK indbragte Bilka i Horsens for Naturklagenævnet i 1999 og for Landsretten i år 2000 med den påstand, at lavprisvarehuset var væsentligt forskelligt fra det butikscenter, der var be-skrevet i den 10 år gamle lokalplan for området. DSK vandt, men Naturklagenævnet, der i første omgang havde sagt god for kommunens planer, ankede sagen til Højesteret. Højeste-ret stadfæstede den 22. april 2004 enstemmigt dommen fra Vestre Landsret. DSK fik med-hold i, at det 14.000 kvadratmeter store varehus er opført i strid med principperne i lokalpla-nen, og at Horsens Kommune ikke måtte give dispensation fra lokalplanen.

Dommen sagde ikke noget om, hvordan Bilka kunne lovliggøres.

Justitsministeren godkendte den 30. maj 2005 Vejle amts forsøg på en såkaldt retlig lovliggø-relse, hvilket DSK betegnede som en juridisk og politisk skandale. Godkendelsen foregik ved, at daværende miljøminister Connie Hedegaard ved kongelig anordning blev afsat som miljøminister i dette spørgsmål, og daværende justitsminister Lene Espersen blev indsat som miljøminister for at afgøre denne sag.

DSK indbragte efterfølgende Vejle amts regionplantillæg for Naturklagenævnet med påstand om, at der ikke en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at tillade endnu et varehus i Horsens. DSK tabte og indbragte sagen for Landsretten, der i marts 2008 frifandt Naturklagenævnet. Det er denne dom, Højesteret i dag stadfæster. Højesteret er enig med Naturklagenævnet og Vestre Landsret og vurderer, at Vejle Amts regionplantillæg er i overensstemmelse med loven.

Bilka i Fields er ulovlig og skal bygges om
For tre uger siden fastslog Østre Landsret – i en anden sag indbragt af DSK – at Bilka og de omkringliggende udvalgsvarebutikker i Fields ikke tilsammen udgør et stormagasin, og der-med er Bilka i Fields ulovlig. Naturklagenævnet har besluttet, at Østre Landsrets dom ikke ankes til Højesteret, og Københavns Kommune skal nu påse, at indretningen af Fields bringes i overensstemmelse med gældende planlovgivning.

– Fields-sagen er altså nu beviset for, at vi som følge af Horsens-sagen har fået en planlovgivning, hvor ulovligheder får konsekvenser, siger adm. direktør John Wagner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Dronningen besøger danske soldater ved fronten
Next post Danskerne vælger kendis-livet fra