Rigspolitiet frifundet i COP15-sag om hviletidsoverskridelser

Tjenestemandsretten har den 25. januar 2012 afsagt dom i en sag om overskridelser af hviletiden i forbindelse med politiindsatsen under klimatopmødet COP15.

Sagen, der var anlagt af CO10 mod Rigspolitiet, vedrører overskridelse af hviletiden for et antal polititjenestemænd, der indgik i eskortetjeneste. Hviletidsoverskridelserne fandt sted i de sidste dage op til afslutningen af klimatopmødet.
Det, Tjenestemandsretten skulle tage stilling til, var om hviletidsoverskridelserne udgjorde et brud på de særlige arbejdstidsaftaler, der gjaldt under COP15, og om Rigspolitiet i givet fald skulle betale bod i sagen.

Det fremgår af Tjenestemandsrettens dom, at Rigspolitiet frifindes i sagen, idet Tjenestemandsretten ikke mener, at Rigspolitiet har begået brud på parternes aftale af 26. juni 2009.

Tjenestemandsretten lægger bl.a. til grund, at indholdet af aftalen var, at der altid skulle planlægges med mindst 8 timers hviletid pr. døgn, men at det samtidig var forudsat, at det på trods af, at der var planlagt hermed, undtagelsesvist ville kunne forekomme, at der de facto ikke blev ydet – og ikke kunne ydes – 8 timers hviletid

Tjenestemandsretten udtaler endvidere i dommen:

”at de påviste tilfælde, hvor der ikke er blevet ydet 8 timers hviletid, er indtruffet på trods af en i øvrigt forsvarlig planlægning, idet der indtrådte et forløb, som ikke kan anses for at have været påregneligt. Det blev herefter akut nødvendigt at inddrage en del af hviletiden for en gruppe polititjenestemænd, som ikke kunne erstattes af andre. Dette medførte, at de pågældende ikke fik en samlet hvileperiode på mindst 8 timer i fra et til lidt over to døgn. At noget sådant undtagelsesvist kunne ske, var imidlertid som nævnt forudsat i parternes aftale. En hurtigere indberetning af de stedfundne inddragelser til Den Administrative Stab kan endvidere ikke antages at ville have ført til et ændret forløb, og der blev under alle omstændigheder ydet de berørte polititjenestemænd en samlet længere hvileperiode på mindst 35 timer, så snart deres tjeneste var afsluttet”.

Hos Rigspolitiet er man tilfreds med, at der nu er sat punktum for sagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Metal-formand ny S-leder i Sverige
Next post Skal vi have ulven tilbage i Danmark?