Bankkunde får medhold i krav mod DiBa Bank A/S

Der er grænser for, hvor mange værdipapirer af typen Scandinotes og Kalvebod obligationer, der kan investeres i, når der er indgået en formueplejeaftale med lav risiko, og overskrides grænsen, kan det samlede tab på værdipapirerne kræves erstattet. Det slår en ny dom afsagt den 23. marts 2012 fast. Forbrugerombudsmanden indtrådte i sagen til støtte for forbrugeren.

Forbrugeren, der havde indgået en formueplejeaftale med banken, hvor hun havde overladt det til banken at foretage investeringer af hendes midler, havde anmodet om mindst mulig risiko i forbindelse med investeringerne.

Først Pengeinstitutankenævnet og siden Østre Landsret gav hende medhold i, at for mange af hendes midler var blevet investeret i virksomhedsobligationer af typen Scandinotes og Kalvebod obligationer, da dette medførte, at sammensætningen af hendes samlede investeringer blev for risikofyldt i forhold til den aftalte lave risikovillighed.

Banken var efter landsrettens opfattelse ikke afskåret fra at investere dele af hendes midler i Scandinotes eller Kalvebod obligationer, selvom disse papirer på investeringstidspunktet var vurderet som mere risikofyldte end danske stats- og realkreditobligationer, men i forhold til hendes samlede portefølje af værdipapirer var der investeret en for stor andel i disse obligationer.

Banken havde derfor handlet ansvarspådragende og blev dømt til dels at erstatte det tab, som forbrugeren havde lidt, dels at tilbagekøbe de tilbageværende obligationer, som hun havde i sit depot til de samme kurser, som de oprindeligt var erhvervet til.

Denne fremgangsmåde med tilbagekøb af de tilbageværende obligationer fandt retten var i overensstemmelse med en fast praksis fra Pengeinstitutankenævnet og et afbalanceret alternativ i begge parters interesse til en traditionel erstatningsopgørelse for så vidt angår de værdipapirer, som forbrugeren stadig var i besiddelse af.

Udover denne sag har Forbrugerombudsmanden anlagt yderligere 22 sager ved retten i Næstved angående en lignende problemstilling, som endnu verserer.

Banken har endnu ikke besluttet, om den vil anke sagen til Højesteret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Nye redskaber skal sikre bedre tilsyn med anbragte børn og unge
Next post Lytterne har aldrig hørt mere taleradio end nu