Politianmeldelse mod fire finansieringsselskaber

Forbrugerombudsmanden politianmelder fire finansieringsselskaber for manglende kreditoplysninger.

I forbindelse med en fælleseuropæisk undersøgelse af virksomheder, der låner penge ud til forbrugere, har Forbrugerombudsmanden i en række tilfælde konstateret, at der efter hans opfattelse er problemer med at overholde oplysningskravene i markedsføringsloven. Det er nu ført til politianmeldelse af fire af de otte undersøgte virksomheder.

Markedsføringsloven indeholder regler for, hvilke oplysninger der skal gives ved reklamering for låne- og kredittilbud. Reglerne skal sikre, at forbrugeren kan træffe beslutning om at ansøge om lån på et velinformeret grundlag. En undersøgelse, som Forbrugerombudsmanden har udført i Danmark på opfordring fra EU-Kommissionen, har nu ført til politianmeldelse af fire virksomheder for ikke at oplyse godt nok om lånevilkår og kreditomkostninger på en række hjemmesider.

De fire selskaber som Forbrugeromdbudsmanden har politianmeldt er Selene Finans Danmark A/S (selenefinans.dk), LånLet A/S (laanlet.dk), EuroCapital ApS (blankokredit.dk), Bonavent Invest A/S (alfalaan.dk, extracash.dk, hotlaan.dk).

Fælles for de fire virksomheders markedsføring var, at de efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke opfyldte de oplysningskrav ved markedsføring af låne- og kredittilbud, der fremgår af markedsføringslovens § 14 a.

Efter § 14 a skal enhver markedsføring af forbrugerkreditaftaler indeholde en række standardoplysninger, når der i reklamen er angivet en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne. Standardoplysningerne skal gives klart, tydeligt og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal samtlige standardoplysninger gives samlet samme sted første gang, der sker markedsføring af rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne til kreditten.

Problemet på hjemmesiderne er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse bl.a., at nogle af oplysningerne enten slet ikke blev givet, eller at nogle oplysninger blev givet på én side, mens andre blev givet på et link, som forbrugeren skulle trykke på for at få oplysningerne, inden vedkommende ansøgte om lån.

Det er desuden efter Forbrugerombudsmandens vurdering direkte vildledende, hvis det ikke bliver oplyst, at renten er variabel.

De to kreditgivere er tillige politianmeldt for at oplyse, at forbrugeren kunne få en rente ”Fra X%”, når rentespændet betød, at renten også kunne blive op til 3 gange højere. I disse tilfælde skal kreditgiver/formidler efter Forbrugerombudsmandens opfattelse klart, tydeligt og samme sted gøre opmærksom på omfanget af rentespændet.

I forhold til kreditformidlerne fandt Forbrugerombudsmanden også, at det er et problem, at det ikke tydeligt nok fremgik, hvem formidlerne samarbejder med. Det vil sige, hvem forbrugerne reelt kommer til at låne pengene af. Efter markedsføringslovens § 12 a, har forbrugerne krav på at få dette oplyst klart og tydeligt, når de blev opfordret til at ansøge om kredit.
Alle selskaberne har efter Forbrugerombudsmandens henvendelse valgt at ændre deres hjemmesider, således at de efterlever Forbrugerombudsmandens fortolkning af de to bestemmelser i markedsføringsloven. EuroCapital ApS har samtidig beklaget, at selskabet ikke havde haft tilstrækkelig opmærksomhed på reglerne. Selene Finans A/S og LånLet A/S har meddelt, at de ikke er enige med Forbrugerombudsmanden i, at markedsføringsreglerne er overtrådt.

Sagerne er nu sendt til poltiet med henblik på yderlige efterforskning. Overtrædelser kan efter omstændighederne straffes med bøde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Landsdækkende aktion mod social dumping
Next post PET hjalp med at finde Al Qaida-leder